Ψ Ψ

Psikolojik Hizmetler Enstitüsü

Nedret Öztan'ın resmi Özgeçmiş

Psikolojik Hizmetler Enstitüsü'nün kurucusu ve yöneticisi olan Nedret Öztan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1976'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burslu olarak Amerika'ya gönderilmiştir. Amerika'da Washington D.C'deki The Catholic University'den psikolojide yüksek lisansını aldıktan sonra New York'taki The New School for Social Research'de doktora çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmaları sırasında Eastern Group Psychotherapy Enstütüsü'nde grup eğitimi alan Nedret Öztan, sonra bir gündüz hastanesinde bireysel terapiler ve grup terapileri çalışmalarına katılmıştır. Daha sonra The Development of Human Potential Programı'nda da çalışmalarına devam ederken aile terapileri konusunda eğitimini tamamlamıştır.

1986'da Türkiye'ye dönen Nedret Öztan Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir süre çalıştıktan sonra 1991'de Bilkent Üniversitesi'ne geçmiştir. 2006'ya kadar Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi'nde çalışırken diğer yandan ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde dönem dönem ders vermiştir. Şu anda kendisi Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği'nin 1974-1976 yıllarındaki kuruluş çalışmalarına katılmış olan Nedret Öztan, Amerika dönüşünde de Derneğin Merkez Yönetim Kurulunda aktif olarak görev almış ve 1988-1998 yillari arasinda Yönetim Kurulunda üyelik, genel sekreterlik ve başkan yardımcılığı gibi görevler üstlenmiştir. Bu arada dört yıl Türk Psikoloji Dergisi'nin yayın yönetmenliğini de yapan Nedret Öztan 2010-2012 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği (TPD) başkanlığını, TPD'nin Travma Birimi üyeliğini ve 2006-2016 yillari arasında da Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) temsilciliğini sürdürmüştür.

Psikoloji alanında bireylere, ailelere ve kurumlara hizmet vermek üzere 1998’ de Psikolojik Hizmetler Enstitüsü'nü kurmuştur. Psikolojik Hizmetler Enstitüsü'nün yöneticisi olan Nedret Öztan'ın uzmanlık alanları travma, depresyon, stres olup yetişkinler ve çiftler ile çalışmaktadır.

1999 Marmara Depremi'nden 5 gün sonra UNICEF ekibiyle bölgeye ilk giden psikologlardan olan Nedret Öztan o günden bu yana da travma konusunda çalışmakta ve eğitim vermektedir. Deprem bölgesinde yürütülmüş olan en geniş kapsamlı bir proje çerçevesinde beş yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF ile çalışmıştır. Kendisi Psikososyal Okul Projesi Psikoeğitim Elkitabının yazarlarından olup, yurt çapında yaygınlaştırma çalışmalarında da uzman olarak görev almıştır. Bu proje çerçevesinde edinilen deneyimlerini zaman zaman yurt dışında da paylaşan Nedret Öztan, İran Bem bölgesindeki büyük deprem sonrası çalışmalara katkıda bulunmak üzere Eylül 2004'de Tahran'a gitmiş ve İran Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF'in birlikte yürüttüğü psikososyal çalışmalarda danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Pakistan'daki Eylül 2005 depremi sonrasında Pakistan Kızılay'ı ve Uluslarası Kızılay ve Kızılhaç Örgütleri Federasyonu (IFRC) ile çalışmıştır.

2003'de Bingöl Depremi sonrasında alandaki ilk psikososyal müdahale ekibinde yer alan Nedret Öztan daha sonra bölgedeki eğitim ve psikososyal çalışmaları yürütmüştür. 2009 Mayıs ayındaki Mardin Katliamından sonra Bilge Köyünde yürütülen psikososyal çalışmaların koordinasyonunda görev alan Öztan, en son olarak Elazığ bölgesindeki deprem sonrası çalışmalarda da eğitim ve koordinasyon desteğinde bulunmuştur.

Ekim 2011'deki Van Depreminde ilk gün alana giden Nedret Öztan ilk psikososyal değerlendirme ve müdahale ekibinde yer almıştır. Daha sonraki dört ay boyunca afet bölgesinde Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği adına yapılan psikososyal çalışmalarda koordinasyonu ve eğitimleri sürdürmüştür. Afetlerde psikososyal müdahaleler konusundaki çalışmalar çerçevesinde AFAD, KIZILAY, Sağlık Bakanlığı, ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eğitimlerinde de eğitici olarak katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede APHB tarafından hazırlanan psikososyal eğitim el kitabının editörlerindendir.

Mayıs 2013'deki Reyhanlı bombalamalarından sonra Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından Hatay'da yürütülen psikososyal destek programının koordinasyonunu ve yürütülen faaliyetlerin süpervizyonunu üstlenmiş ve bölgede diğer travmatik durumlarda çalışacak bir ekibin ilk hazırlıklarını tamamlamıştır.

Mayıs 2014'de olan Soma maden kazası sonrasında alana ilk giden psikososyal saha destek ekibinde yer alan Nedret Öztan ilk değerlendirme ve psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesinde ve ilk ekiplerin eğitimine katkıda bulunmuştur. Daha sonra Kasım 2014'de Ermenek maden kazası sonrasında da psikososyal saha destek ekibinde yer alıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına yürütülen psikososyal çalışmaların koordinasyonunda ve süpervizyonda destek olmuştur. Ankara 2015-2016 bombalamalarından sonra etkilenenlere psikolojik destek çalışmalarına katılan Nedret Öztan, 2016 Kilis füze saldırılarından ve 2017 Bodrum Depreminden sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına ilde yürütülen psikososyal destek çalışmalarının planlanmasında, koordinasyonunda ve uygulamalarda yer almıştır. Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülecek çalışma ve eğitimlerde kullanılacak olan el kitaplarının hazırlanmasında yer almıştır.

Halen Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yarı-zamanlı öğretim üyesi olan Nedret Öztan, 2006-2016 yılları arasında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bünyesinde mültecilerle çalışmalarını sürdürmüştür. 2011'de Hatay'da kurulan ilk sığınmacı kampında psikososyal müdahalelerin planlanmasında destek olup, daha sonra da 2014’den bu yana Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman yardımcılarının, psikolog ve sosyal çalışmacıların, mülteci psikolojisi, stres yönetimi, ikincil travma, krize müdahale, psikolojik ilk yardım ve çalışana destek konularında eğitimierini sürdürmektedir. Psikososyal destek ve çalışana destek konularında Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve AFAD ile de danışmanlık yapmaktadır.